اعضای شورای اسلامی طرقبه

گزارش های تصویری

گزارش های تصویری شورای اسلامی طرقبه
تمام گزارشات
اپلیکیشن موبایل

آخرین مصوبات رسمی

آرشیو مصوبات
 • 587-توافق نامه ورثه ابراهیم قفقازی و ورثه سید محمد نیر

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 7736 مورخ 98/06/10 درخصوص توافق نامه شماره 7724 مورخ 98/06/10 فی مابین شهرداری طرقبه با ورثه ابراهیم قفقازی و ورثه سید محمد نیر مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
 • 544-طرح ارتقاء ضریب حفاظتی اماکن شهرداری طرقبه

  با اختیارحاصله از بند 2 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 7026 مورخ 98/05/26 در خصوص طرح ارتقاء ضریب حفاظتی اماکن شهرداری طرقبه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
 • 73-توافق نامه فی مابین شهرداری و محمدتقی علیشاهی

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای توافق نامه شماره 789 مورخ 98/01/28 درخصوص خرید 141 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 210/21/6 اصلی مشهد از باقیمانده سهم مالک با عنایت به نیاز شهرداری به این اراضی اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
 • 638-هبه به خیمه الحسین حصار

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به خیمه الحسین حصار جهت مرمت از محل ماده 17 اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
 • 324-آئین نامه تبلیغات محیطی شهر طرقبه

  با اختیارحاصله از بند 9 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، آئین نامه تبلیغات محیطی شهر طرقبه مشتمل بر 12 صفحه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
 • 40-کمک به هموطنان سیل زده لرستان

  با اختیار حاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا با توجه به حجم تخریب های صورت گرفته بر اثر سیل و نیازمندی مبرم هموطنان لرستانی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ورود دستگاه های عمومی به امداد مردم آسیب دیده، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به دلیل نیاز مبرم سیل زدگان مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از محل ماده 17 به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه حمزه سیدالشهداء و علی ابن ابی طالب (ع) جهت کمک به این عزیزان مساعدت گردد.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
 • 336-افتتاح حساب سپرده نزد بانک ملی شعبه طرقبه

  با اختیارحاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به افتتاح حساب سپرده نزد بانک ملی شعبه طرقبه اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
 • 223-نام گذاری کوچه های فرعی کوی لقمان

  با اختیارحاصله از بند 24 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، طرح نامگذاری کوچه های فرعی کوی لقمان در جلسه شورای شهر مطرح و با عنایت به مزایای موارد طرح شده، برابر نقشه پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
 • 55-مبایعه نامه فوش سهام شهرداری در پروژه پارسه

  با اختیارحاصله ازبند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و با عنایت به برگزاری مزایده عمومی به شماره 14807 مورخ 97/11/11 و لایحه شماره 239 مورخ 98/01/18 شهرداری، موضوع بررسی و با کلیات مفاد قرارداد ارسالی شهرداری به شرح پیوست (بشماره 238 مورخ 18/01/98) با برنده مزایده حسب صورتجلسه شماره 16763 مورخ 97/12/16 موافقت شد. ضمناً قرارداد پس از امضا طرفین می بایست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر گردد.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
 • 50-مناقصه محدود قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری

  با اختیارحاصله ازبند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 496 مورخ 98/01/22 مطرح و با توجه به حجمی نمودن تمامی نیروهای فضای سبز شهرداری، مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به بررسی و تهیه طرح لازم جهت حجمی نمودن نیروهای سایر دوایر شهرداری اقدام نماید. همچنین بدلیل اتمام قرارداد تامین نیروی انسانی و به منظور حفظ کیفیت خدمات، شهرداری طرقبه موظف است تا تعیین تکلیف وضعیت حجمی، نسبت به انعقاد قرارداد مطابق سنوات گذشته با شرکت ذیصلاح از طریق مناقصه محدود اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
 • 148-فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده

  با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری واقع در امامزادگان 2 به مساحت حدود 4000 مترمربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
 • 241-صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری ها

  با اختیار حاصله از بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 2758 مورخ 04/03/98 شهرداری در خصوص لیست اقلام درخواستی شهرداری ازسازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی طرح و به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری مصوب 12/04/46 با صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری در استان خراسان رضوی در پنج موضوع و به مبلغ شانزده میلیارد ریال موافقت شد.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
 • 499-صدور پروانه در قبال هبه زمین به حسینیه بقیة الله

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6590 مورخ 98/05/16 شهرداری طرقبه با موضوع صدور پروانه مشروط رایگان در ملک با شماره ثبت 2504 (با کاربری مسکونی) در قبال صلح ملک به شماره پلاک ثبتی 2498 به حسینیه بقیه الله واقع در نبش امام خمینی(ره) 5 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. تبصره 1: ضمناً به مالک تفهیم گردد پس از صدور پروانه ظرف مدت 6 ماه نسبت به انتقال رسمی ملک به حسینیه مذکور اقدام و مدارک لازم به شهرداری و شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

  ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
 • 500-روز خبرنگار

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 6526 مورخ 98/05/16 از محل ماده 17 اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
 • 36-حسابرسی شهرداری در سال 97 و 98

  با اختیارحاصله ازبند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انجام حسابرسی سال 97 و 98 از طریق موسسه حسابرسی آرمان نگر سیستم اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
 • 224-توافق نامه فی مابین شهرداری وخانم مهاجر وبشگزی

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای توافق نامه شماره 2631 مورخ 98/03/01 فی مابین شهرداری طرقبه و خانم محترم قبه مهاجر و آقای مهدی بشگزی در راستای خرید باقیمانده پلاک ثبتی 523/19/1/6 به مساحت 121 /86مترمربع واقع در نبش امام رضا (ع) 2 اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
 • 149-توافق نامه فی مابین شهرداری و آقای محمود کفاش

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای توافق نامه شماره 16733 مورخ 97/12/16 فی مابین شهرداری طرقبه و آقای محمود کفاش اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
 • 105-اخذ ضامن جهت تقسیط بدهی های مودیان

  با اختیار حاصله از بندهای 8 ، 9 و 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به تقسیط بدهی مودیان برابر شرایط ذیل اقدام نماید. الف- مبلغ تقسیط برابر فرم محاسبات از400/000/000 ریال 500/000/000 ریال، یک ضامن معتبر یا ضمانت نامه بانکی معتبر ب- مبلغ تقسیط برابر فرم محاسبات از 500/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال دو ضامن معتبر یا ضمانت نامه بانکی معتبر ج- مبلغ تقسیط از 1/000/000/000 ریال به بالا ، ترهین سند در دفتر اسناد رسمی به نام شهرداری یا ضمانت نامه بانکی معتبر

  ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
 • 383-کمک به اتوبوس و مینی بوس جهت بازسازی

  با اختیارحاصله از بند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به اتوبوسها ازمحل اعتبارات سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری با رعایت تبصره های ذیل اقدام نماید: تبصره 1: مبلغ مذکور می بایست پس از نصب کولر و با تائید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پرداخت گردد. تبصره 2: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با تدوین آئین نامه انضباطی، ناوگان حمل و نقل (اتوبوس، مینی بوس و غیره) را حسب کارکرد و رضایت مندی مردمی تشویق مثبت و منفی نماید. تبصره 3: در خصوص کمک به مینی بوس ها، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری گزارشی تهیه و پس از ارائه به شورای شهر در خصوص کمک به آنها، تصمیم گیری شود.

  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • 565-واگذاری سه قطعه زمین به نیروی انتظامی

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 7191 مورخ 98/05/30 در خصوص تفاهم نامه پرداخت بدهی نیروی انتظامی شهرستان به شهرداری طرقبه از محل تهاتر کلی ناجا با شهرداری مشهد در 7 ماده مطرح و با لایحه وفق مقررات موافقت شد.

  ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
گالری شهدا
05134225889
info@shoratorghabeh.ir