لینک برگشت >>
    تامین زمین جهت احداث ساختمان دادگستری تامین زمین جهت احداث ساختمان دادگستری۱۳۹۶/۰۸/۲۳

    متن مصوبه


    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با لایحه شماره 9600 مورخ 96/08/17 در خصوص تامین زمین جهت احداث ساختمان دادگستری مشروط به تجمیع زمین مورد نظر با مجموعه سایت اداری که در مجاورت آن واقع گردیده است و اخذ مجوز از مراجع ذیربط و ایضاً معوض اراضی جهت سایت اداری موافقت گردید.

    تبصره: مقرر گردید واگذاری زمین معوض توسط اداره راه و شهرسازی به شهرداری طرقبه حداکثر ظرف مدت 3 ماه آینده انجام شود.