لینک برگشت >>
    اجرای شبکه مخابرات بلوار امام رضا(ع) اجرای شبکه مخابرات بلوار امام رضا(ع)۱۳۹۸/۰۷/۳۰

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 2 و 8  ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 10199 مورخ 98/07/24 راجع به مکاتبه شرکت مخابرات شهرستان طرقبه شاندیزدرخصوص اجرای شبکه مخابرات بلوارامام رضا (ع) مطرح و با جابجایی فیبرنوری مسیر بلوارامام رضا (ع) به مبلغ ده میلیارد ریال به صورت پنج میلیارد ریال نقدی ومابقی بصورت تهاتر درحساب های فی مابین با شرکت مخابرات موافقت گردید.