لینک برگشت >>
  اخذ ضامن جهت تقسیط بدهی های مودیان اخذ ضامن جهت تقسیط بدهی های مودیان۱۳۹۸/۰۶/۲۷

  متن مصوبه  با اختیار حاصله از بندهای 8 ، 9 و 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به تقسیط بدهی مودیان برابر شرایط ذیل اقدام نماید.

  الف- مبلغ تقسیط برابر فرم محاسبات از400/000/000  ریال 500/000/000 ریال، یک ضامن معتبر یا ضمانت نامه بانکی معتبر
  ب- مبلغ تقسیط برابر فرم محاسبات از 500/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال دو ضامن معتبر یا ضمانت نامه بانکی معتبر
  ج- مبلغ تقسیط از 1/000/000/000 ریال به بالا ، ترهین سند در دفتر اسناد رسمی به نام شهرداری یا ضمانت نامه بانکی معتبر