لینک برگشت >>
    تفریغ بودجه سال 97  شهرداری طرقبه تفریغ بودجه سال 97 شهرداری طرقبه۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله ازبند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، تفریغ بودجه سال 97 شهرداری طرقبه که از لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ است بر مبلغ 633/723 میلیون ریال، مورد موافقت قرار گرفت.