لینک برگشت >>
    توافق فی مابین شهرداری و آقای علی و جواد گلبافیان توافق فی مابین شهرداری و آقای علی و جواد گلبافیان۱۳۹۸/۰۷/۳۰

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای توافق نامه شماره 10091 مورخ 98/07/22 فی مابین شهرداری و آقایان علی و جواد گلبافیان به دلیل اولویت تعریض محل مذکور و جلوگیری از تبعات اجتماعی، مشروط به اجرای بازگشایی معبر برابر طرح مصوب شهرداری و تعریض مسیر اقدام نماید.