لینک برگشت >>
    توافق نامه فی مابین شهرداری و احمد زورمند باغبان توافق نامه فی مابین شهرداری و احمد زورمند باغبان۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 7953 مورخ 98/06/13 منضم به توافق نامه شماره 7935 مورخ13/6/98فی مابین شهرداری طرقبه وآقای احمد زورمند باغبان با موضوع واگذاری 5/177 متر زمین متعلق به شهرداری ناشی از جابجایی طرح های مصوب شهری با کارشناسی صورت گرفته، اقدام نماید.