لینک برگشت >>
    توافق نامه فی مابین شهرداری و سپیده ثانیان یزدی توافق نامه فی مابین شهرداری و سپیده ثانیان یزدی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6180 مورخ 98/05/09 درخصوص توافق نامه فی مابین شهرداری و خانم سپیده ثانیان یزدی به شماره 6172 مورخ 98/05/09 جهت تهاتر دو واحد آپارتمان در حال احداث واقع در امام رضا(ع) 31 برابر نظر کارشناس رسمی با بدهی کمیسیون ماده صد و دو فقره فرم محاسبات مطرح و با لایحه در صورت تائید محاسبات و قیمت های کارشناسی از سوی شهرداری موافقت گردید.