لینک برگشت >>
    توافق نامه فی مابین شهرداری و علی اصغر لیودانی توافق نامه فی مابین شهرداری و علی اصغر لیودانی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای توافق نامه شماره 2496 مورخ 30/02/98 فی مابین شهرداری طرقبه و آقای علی اصغر لیودانی در پلاک 1121/10 اصی بخش 6 مشهد با عنایت به نیاز شهر به این قطعه برای حفظ و احیای یخدان قدیمی و تاریخی محله عیدگاه اقدام نماید.

    تبصره: شهرداری طرقبه ملزم است بلافاصله نسبت به تهیه طرح پارک عیدگاه ظرف مدت 2 ماه اقدام و به شورای شهر ارائه نماید.