لینک برگشت >>
    خرید پایه چراغ برای بلوار امام رضا(ع) خرید پایه چراغ برای بلوار امام رضا(ع)۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به خرید 35 عدد پایه چراغ 14 متری با برآورد ریالی 3/325/000/000 ریال از شرکت حسام صنعت شرق از طریق ترک تشریفات مناقصه بدلیل محدودیت زمانی اجرای کار ، حسن سابقه در کارهای قبل و صرفه و صلاح شهرداری اقدام نماید.