لینک برگشت >>
  دریافت بهاء خدمات شهری از اتباع خارجی دریافت بهاء خدمات شهری از اتباع خارجی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

  متن مصوبه  با اختیار حاصله ازبند  8 و 26 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر،  با دریافت بهاء خدمات شهری از اتباع خارجی به شرح جدول زیر موافقت شد.

  ردیف

  تعداد خانوار

  مبلغ به ریال

  1

  خانوار یک نفره

  1/200/000

  2

  خانوار دو نفره

  1/550/000

  3

  خانوار سه نفره

  1/900/000

  4

  خانوار چهار نفره

  2/250/000

  5

  خانوار پنج نفره

  2/600/000

  6

  خانوار شش نفره

  2/950/000

  7

  خانوار هفت نفره

  3/300/000

  8

  خانوار هشت نفره

  3/650/000

  9

  خانوار نه نفره

  4/000/000

  10

  خانوار ده نفره و بیشتر

  4/350/000

   

  تبصره 1: دریافت بهای خدمات شهری از اقشار آسیب پذیر و ایثارگران با نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی می باشد.

  تبصره 2: بابت همکاری عوامل اجرائی و انتظامی ساماندهی اتباع خارجی پرداخت سالیانه معادل 3% بهاء خدمات وصولی بعنوان کارمزد بلامانع می باشد.