لینک برگشت >>
    صدور پروانه در قبال  هبه زمین به حسینیه بقیة الله صدور پروانه در قبال هبه زمین به حسینیه بقیة الله۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6590 مورخ 98/05/16 شهرداری طرقبه با موضوع صدور پروانه مشروط  رایگان در ملک با شماره ثبت 2504 (با کاربری مسکونی) در قبال صلح ملک به شماره پلاک ثبتی 2498 به حسینیه بقیه الله واقع در نبش امام خمینی(ره) 5 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
    تبصره 1: ضمناً به مالک تفهیم گردد پس از صدور پروانه ظرف مدت 6 ماه نسبت به انتقال رسمی ملک به حسینیه مذکور اقدام و مدارک لازم به شهرداری و شورای اسلامی شهر ارائه گردد.