لینک برگشت >>
    صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری ها صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری ها۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیار حاصله از بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 2758 مورخ 98/03/04 شهرداری در خصوص لیست اقلام درخواستی شهرداری ازسازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی طرح و به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری مصوب 46/04/12با صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری در استان خراسان رضوی در پنج موضوع و به مبلغ شانزده میلیارد ریال موافقت شد.