لینک برگشت >>
    طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14 طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه     با اختیارحاصله از بند 23 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر،  طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14 منوط به بررسی
    پروانه های صادره در محل و استیفای حقوق احتمالی شهرداری از مالکین مجاور مورد تائید قرار گرفت.