لینک برگشت >>
    فروش ملک مازاد  بر نیاز شهرداری از طریق مزایده فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه     با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری به پلاک ثبتی باقیمانده 127 فرعی از 2 اصلی و باقیمانده 452 فرعی از 127 فرعی از 2 اصلی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

    تبصره: مقرر گردید کل مبلغ فروش ملک مذکور در امور فضای سبز و توسعه فضاهای مربوط در سطح کل شهر طرقبه هزینه گردد.