لینک برگشت >>
    قرارداد با شرکت مهندسین مشاور شهر پارت قرارداد با شرکت مهندسین مشاور شهر پارت۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قرارداد امکان سنجی اراضی پیرامونی شهر طرقبه با شرکت مهندسین مشاور شهر پارت با حق الزحمه 4 میلیارد ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به دلایل ذیل، اقدام نماید.

    1. حسن سابقه در کارهای قبلی
    2. صرفه و صلاح شهرداری