لینک برگشت >>
    متمم بودجه سال 97 شهرداری طرقبه متمم بودجه سال 97 شهرداری طرقبه۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه


    با اختیارحاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با متمم بودجه سال 1397 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ 590/000 میلیون ریال می باشد، موافقت شد