لینک برگشت >>
    مناقصه محدود بازسازی حسینیه میدان محمدیه مناقصه محدود بازسازی حسینیه میدان محمدیه۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به برگزاری مناقصه محدود تخریب و بازسازی حسینیه میدان محمدیه و پیاده روسازی بدلیل محدودیت زمانی اجرای کار اقدام نماید.