لینک برگشت >>
    نام گذاری کوچه های فرعی کوی لقمان نام گذاری کوچه های فرعی کوی لقمان۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 24 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، طرح نامگذاری کوچه های فرعی کوی لقمان در جلسه شورای شهر مطرح و با عنایت به مزایای موارد طرح شده، برابر نقشه پیوست مورد موافقت قرار گرفت.