لینک برگشت >>
    هبه به حسینیه بقیه اله  در نبش امام خمینی(ره) 5 هبه به حسینیه بقیه اله در نبش امام خمینی(ره) 5۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به استناد مصوبه شماره 499 مورخ 98/05/16 شورای اسلامی شهر بابت پروانه رایگان و هبه زمین به حسینیه توسط آقای خانی، نسبت به هبه مبلغ 450 میلیون ریال به حسینیه بقیه الله طرقبه از محل ماده 17 اقدام نماید.