لینک برگشت >>
    هبه به حسینیه عنبران هبه به حسینیه عنبران۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ یکصد میلیون ریال به حسینیه عنبران جهت تجهیز و نوسازی از محل ماده 17 اقدام نماید.