لینک برگشت >>
    هبه به ستاد نماز جمعه طرقبه هبه به ستاد نماز جمعه طرقبه۱۳۹۸/۰۸/۰۲

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت 6 ماهه اول سال 98 به ستاد نماز جمعه شهر طرقبه به منظور تامین برنامه های فرهنگی از محل ماده 17 اقدام نماید.