لینک برگشت >>
    هبه به مسجد صاحب الزمان(عج) و مسجد جامع طرقبه هبه به مسجد صاحب الزمان(عج) و مسجد جامع طرقبه۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ 145/200/000 ریال به مسجد صاحب الزمان(عج) و مبلغ 132/000/000 ریال به مسجد جامع طرقبه جهت تنظیف سرویس های بهداشتی اقدام نماید.