لینک برگشت >>
  کمک به اتوبوس و مینی بوس جهت بازسازی کمک به اتوبوس و مینی بوس جهت بازسازی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

  متن مصوبه  با اختیارحاصله از بند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر،
  به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به اتوبوسها ازمحل اعتبارات سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری با رعایت تبصره های ذیل اقدام نماید:

  تبصره 1: مبلغ مذکور می بایست پس از نصب کولر و با تائید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پرداخت گردد.

  تبصره 2: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با تدوین آئین نامه انضباطی، ناوگان حمل و نقل (اتوبوس، مینی بوس و غیره) را حسب کارکرد و رضایت مندی مردمی تشویق مثبت و منفی نماید.

  تبصره 3: در خصوص کمک به مینی بوس ها، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری گزارشی تهیه و پس از ارائه به شورای شهر در خصوص کمک به آنها، تصمیم گیری شود.