لینک برگشت >>
    کمک به جلسات و محافل قرآنی کمک به جلسات و محافل قرآنی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به کمک به جلسات و محافل قرآنی تا سقف یکصد میلیون ریال از محل ماده 17 از طریق سازمان فرهنگی شهرداری  اقدام نماید.