لینک برگشت >>
    گزارش حسابرسی شهرداری سال 97 گزارش حسابرسی شهرداری سال 97۱۳۹۸/۰۷/۲۳

    متن مصوبه:    با اختیارحاصله از بند 9 و 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، گزارش حسابرسی شهرداری سال 97  توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم (حسابداران رسمی)  مورد تائید قرار گرفت.