لینک برگشت >>
    قرارداد حمل و دفن پسماندهای عادی قرارداد حمل و دفن پسماندهای عادی۱۳۹۷/۰۲/۰۳

    متن مصوبه:


    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6329 مورخ 26/05/96 شهرداری طرقبه منضم به دو نسخه قرارداد، یک نسخه با موضوع حمل و دفن پسماندهای عادی و یک نسخه با موضوع دفن پسماندهای عادی با سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مطرح و با قراداد های مذکور به مدت یکسال  موافقت گردید.