لینک برگشت >>
    محصور نمودن آرامستان های سطح شهر طرقبه و نصب دوربین محصور نمودن آرامستان های سطح شهر طرقبه و نصب دوربین۱۴۰۰/۰۱/۱۵

    موضوع مصوبه:    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، و با توجه به تکمیل ظرفیت آرامستان ها و لزوم سازماندهی قبور و راه اندازی آرامستان جدید گچ کنه و افزایش سرقت از آرامستان های سطح شهر، شهرداری طرقبه نسبت به محصور نمودن آرامستان های گلزار شهدای طرقبه و آرامستان جوادالائمه(ع) و نصب دوربین اقدام نماید.