لینک برگشت >>
  تغییر هزینه بهاء حمل بتن تغییر هزینه بهاء حمل بتن۱۳۹۹/۱۱/۲۷

  متن مصوبه:  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 11963 مورخ 99/09/20 درخصوص  تغییر هزینه بهاء حمل بتن و دریافت بهاء خدمات مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید:
   1- بهاء خدمات بابت هر متر مربع بتن در میکسرها با درنظر گرفتن حجم میکسر 20/000 ریال اخذ گردد.
  2- به منظور نظافت سطح شهر برای نبستن شوت بند مبلغ 1/000/000 ریال اخذ گردد.
  3- بارگیری بیش از حد معمول در شیب ها و سرازی شدن بتن در معابر با تنظیم صورتجلسه برای نظافت مبلغ 2/500/000 ریال اخذ گردد.
  تبصره: واحد انضباط شهری فرآیند اجرایی شدن مصوبه را تنظیم و به تصویب شورای اسلامی شهر نیز برساند.