لینک برگشت >>
    تفریغ بودجه سال 99  شهرداری طرقبه تفریغ بودجه سال 99 شهرداری طرقبه۱۴۰۰/۰۳/۰۵

    موضوع مصوبه:    با اختیارحاصله ازبند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، تفریغ بودجه سال 99 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ است بر مبلغ 1/452/803 میلیون ریال، مورد موافقت قرار گرفت.